You are not logged in.

Hulusi5

Professional

 • "Hulusi5" has been banned
 • "Hulusi5" started this thread

Posts: 761

Hobbies: ilim

 • Send private message

1

Wednesday, June 13th 2007, 2:11pm

Risale-i Nurda şeytan ile ilgili mevzular..

O iki nefer ise, biri ferâiz-i diniyesini bilen ve işleyen ve kebâiri terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücâhede eden müttakî Müslümandır. Diğeri, Rezzâk-ı Hakikiyi ittiham etmek derecesinde derd-i maîşete dalıp, ferâizi terk ve maîşet yolunda rast gelen günahları işleyen fâsık-ı hasîrdir.

Ve o tâlim ve tâlimât ise (başta namaz) ibâdettir.

Ve o harb ise; nefis ve hevâ, cin ve ins şeytanlarına karşı mücâhede edip günahlardan ve ahlâk-ı rezîleden, kalb ve ruhunu, helâket-i ebediyeden kurtarmaktır.

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=19&a=şeytan
Bugün ne kadar risalei nur okudum acaba?

Okumamışsam karlımıyım acaba?

Hulusi5

Professional

 • "Hulusi5" has been banned
 • "Hulusi5" started this thread

Posts: 761

Hobbies: ilim

 • Send private message

2

Wednesday, June 13th 2007, 2:12pm

Bundan sonra birden gördü ki, sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam çok zînetler, süslü sûretler, fantâziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi. Karşısında durdu. Ona dedi:

"Hey arkadaş! Gel, gel. Beraber işret edip keyfedelim. şu güzel kız sûretlerine bakalım. şu hoş şarkıları dinleyelim. şu tatlı yemekleri yiyelim."

"Hâ, hâ, nedir ağzında gizli okuyorsun?"

"Bir tılsım."

"Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Hâ, şu ellerindeki nedir?"

"Bir ilâç."

"At şunu. Sağlamsın. Neyin var? Alkış zamanıdır. Hâ, şu beş nişanlı kâğıt nedir?"

"Bir bilet. Bir tâyinât senedi."

"Yırt bunları. şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lâzım" der. Her bir desîse ile onu iknâa çalışır. Hattâ o bîçare ona biraz meyleder. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım.

Birden sağ cihetinden, ra'd gibi bir ses gelir. Der:

"Sakın aldanma! Ve o dessasa de ki: Eğer arkamdaki aslanı öldürüp, önümdeki darağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları def' edip peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan; haydi yap, göster, görelim. Sonra de, "Gel keyfedelim." Yoksa sus, hey sersem!' Tâ Hızır gibi bu zât-ı semâvî dediğini desin."
http://www.risaleara.com/oku.asp?id=25
Bugün ne kadar risalei nur okudum acaba?

Okumamışsam karlımıyım acaba?

Hulusi5

Professional

 • "Hulusi5" has been banned
 • "Hulusi5" started this thread

Posts: 761

Hobbies: ilim

 • Send private message

3

Wednesday, June 13th 2007, 2:13pm

Ve fısk ve sefâhete seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin:

"Eğer ölümü öldürüp, zevâli dünyadan izâle etmek ve aczi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa, söyle; dinleyelim. Yoksa sus! Kâinat mescid-i kebîrinde, Kur'ân, kâinatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım.

Hidâyetiyle amel edelim. Ve onu vird-i zebân edelim. Evet, söz odur ve ona derler. Hak olup, Haktan gelip, Hak diyen ve hakikati gösteren ve nurânî hikmeti neşreden odur."


http://www.risaleara.com/oku.asp?id=26&a=şeytan
Bugün ne kadar risalei nur okudum acaba?

Okumamışsam karlımıyım acaba?

Hulusi5

Professional

 • "Hulusi5" has been banned
 • "Hulusi5" started this thread

Posts: 761

Hobbies: ilim

 • Send private message

4

Wednesday, June 13th 2007, 2:20pm

Acaba, hiç mümkün müdür ki, haşir meselesinde, Vâcibü'l-Vücud ile bütün mevcudât-kâfirler müstesnâ olarak-ittifak etmiş olsun; kıl kadar kuvveti olmayan şüpheler, şeytânî vesveseler o dağ gibi hakikat-i râsihâ-i âliyeyi sarssın, yerinden kaldırsın? Hâşâ ve kellâ!..
http://www.risaleara.com/oku.asp?id=75&a=şeytan
Bugün ne kadar risalei nur okudum acaba?

Okumamışsam karlımıyım acaba?

Hulusi5

Professional

 • "Hulusi5" has been banned
 • "Hulusi5" started this thread

Posts: 761

Hobbies: ilim

 • Send private message

5

Wednesday, June 13th 2007, 2:22pm

Ve o iki fırka ise, burada, birisi ehl-i imândır ki, kitâb-ı kâinatın âyâtının müfessiri olan Kur'ân-ı Hakîmin şâkirdleridir. Diğer gürûh ise, ehl-i küfür ve tuğyandır ki, nefis ve şeytana tâbi olup, yalnız hayat-ı dünyeviyeyi tanıyan hayvan gibi, belki daha aşağı sağır, dilsiz, dâllîn gürûhudur.


http://www.risaleara.com/oku.asp?id=104&a=şeytan
Bugün ne kadar risalei nur okudum acaba?

Okumamışsam karlımıyım acaba?

Hulusi5

Professional

 • "Hulusi5" has been banned
 • "Hulusi5" started this thread

Posts: 761

Hobbies: ilim

 • Send private message

6

Wednesday, June 13th 2007, 2:29pm

Felsefenin hâlis bir tilmizi, bir firavundur. Fakat, menfaati için en hasis şeye ibâdet eden bir firavun-u zelîldir; her menfaatli şeyi kendine rab tanır. Hem, o dinsiz şâkird, mütemerrid ve muanniddir. Fakat, bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerriddir; şeytan gibi şahısların bir menfaat-i hasîse için ayağını öpmekle zillet gösterir denî bir muanniddir. Hem, o dinsiz şâkird, cebbâr bir mağrurdur. Fakat, kalbinde nokta-i istinad bulmadığı için, zâtında gayet acz ile âciz bir cebbâr-ı hodfüruştur. Hem o şâkird, menfaatperest hodendiştir ki, gâye-i himmeti nefs ve batnın ve fercin hevesâtını tatmin ve menfaat-i şahsiyesini bâzı menfaat-i kavmiye içinde arayan, dessas bir hodgâmdır.

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=112&a=şeytan
Bugün ne kadar risalei nur okudum acaba?

Okumamışsam karlımıyım acaba?

Hulusi5

Professional

 • "Hulusi5" has been banned
 • "Hulusi5" started this thread

Posts: 761

Hobbies: ilim

 • Send private message

7

Wednesday, June 13th 2007, 2:33pm

insan sûretinde bir kısım ahmak şeytanlar ise, o küllî işârât-ı Rabbâniyeye ve terbiye-i ılâhiyeye karşı eblehâne bir temerrüd ile mukabele edip diyorlar ki, "Tabiattır, bir mâdenin patlamasıdır, tesadüfîdir. Güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki, Amerika'da beş saat bütün makineleri durdurmuş ve Kastamonu vilâyeti cevvinde ve havasında semâyı kızartmış, yangın sûretini vermiş" diye mânâsız hezeyanlar ediyorlar. Dalâletten gelen hadsiz bir cehâlet ve zındıkadan neş'et eden çirkin bir temerrüd sebebiyle bilmiyorlar ki, esbâb yalnız birer bahanedirler, birer perdedirler. Dağ gibi bir çam ağacının cihazâtını dokumak ve yetiştirmek için, bir köy kadar yüz fabrika ve tezgâh yerine, küçücük çekirdeği gösterir, "ışte bu ağaç bundan çıkmış" diye, Sâniinin o çamdaki gösterdiği bin mu'cizâtı inkâr eder misillü, bâzı zâhirî sebepleri irâe eder.

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=150&a=şeytan
Bugün ne kadar risalei nur okudum acaba?

Okumamışsam karlımıyım acaba?

Hulusi5

Professional

 • "Hulusi5" has been banned
 • "Hulusi5" started this thread

Posts: 761

Hobbies: ilim

 • Send private message

8

Wednesday, June 13th 2007, 2:35pm

Hem, şu mahdut arz, hadsiz mu'cizât-ı kudrete mazhar olduğundandır ki, en mühim sekeneleri olan ins ve cinnin kuvâlarına, sâir zîhayatlar gibi fıtrî bir had ve hulkî bir kayıt konulmadığı için, nihayetsiz terakkî ve nihayetsiz tedennîye mazhar olmuştur. Enbiyâdan, evliyâdan tut, tâ Nemrudlara, tâ şeytanlara kadar uzun bir meydan-ı imtihanları peydâ olmuştur. Mâdem öyledir, elbette Firavunlaşmış şeytanlar, hadsiz şerâretiyle semâya ve ehline taş atacaklar.

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=154&a=şeytan
Bugün ne kadar risalei nur okudum acaba?

Okumamışsam karlımıyım acaba?

Hulusi5

Professional

 • "Hulusi5" has been banned
 • "Hulusi5" started this thread

Posts: 761

Hobbies: ilim

 • Send private message

9

Wednesday, June 13th 2007, 2:40pm

Hüccetü'l-Kur'ân Ale'ş-şeytan ve Hizbihî


ıblisi ilzam, şeytanı ifhâm, ehl-i tuğyânı iskât eden Birinci Mebhas:

Bîtarafâne muhâkeme içinde şeytanın müthiş bir desîsesini kati bir sûrette reddeden bir vâkıadır. O vâkıanın mücmel bir kısmını on sene evvel Lemeât'ta yazmıştım. şöyle ki:

Bu risâlenin telifinden on bir sene evvel Ramazan-ı şerifte ıstanbul Bayezid Câmi-i şerifinde hâfızları dinliyordum. Birden, şahsını görmedim, fakat mânevî bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi; hayalen dinledim. Baktım ki, bana der:

"Sen, Kur'ânı pek âlî, çok parlak görüyorsun. Bîtarafâne muhâkeme et, öyle bak. Yani bir beşer kelâmı farz et bak; acaba o meziyetleri, o zînetleri görecek misin?" dedi.

Hakikaten ben de ona aldandım, beşer kelâmı farz edip, öyle baktım. Gördüm ki, nasıl Bayezid'in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer; öyle de, o farz ile, Kur'ân'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki, benim ile konuşan şeytandır; beni vartaya yuvarlandırıyor. Kur'ân'dan istimdâd ettim. Birden, bir nur kalbime geldi; müdâfaaya kati bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münâzara başladı.

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=158&a=şeytan

bu konu sonuna kadar okunmalı verdiğim linkten itibaren..
Bugün ne kadar risalei nur okudum acaba?

Okumamışsam karlımıyım acaba?

Hulusi5

Professional

 • "Hulusi5" has been banned
 • "Hulusi5" started this thread

Posts: 761

Hobbies: ilim

 • Send private message

10

Wednesday, June 13th 2007, 2:42pm

ışte ey şeytan, şimdi bir sözün daha varsa söyle.

şeytan der: "Bunlara karşı gelemem. Müdâfaa edemem. Fakat, çok ahmaklar var, beni dinliyorlar; ve insan sûretinde çok şeytanlar var, bana yardım ediyorlar; ve feylesoflardan çok Firavunlar var, enâniyetlerini okşayan meseleleri benden ders alıyorlar. Senin bu gibi sözlerin neşrine sed çekerler. Bunun için, sana teslim-i silâh etmem."


http://www.risaleara.com/oku.asp?id=166&a=şeytan
Bugün ne kadar risalei nur okudum acaba?

Okumamışsam karlımıyım acaba?

wcf.user.socialbookmarks.titel

Rate this thread