You are not logged in.

-»(¯`v´¯)-»Muhabbet Fedaileri artık "Tapatalk" ile cebinizde...-»(¯`v´¯)-»
iPhone veya Android tabanlı cep telefonu kullanıyorsanız, AppStore / Market üzerinden "TAPATALK" uygulamasını indirip kurduktan sonra çalıştırın ve "Muhabbet Fedaileri" diye aratın. Tapatalk ile Muhabbet Fedaileri Forum artık cebinizde...

Dear visitor, welcome to Muhabbet Fedâileri. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Thursday, July 1st 2004, 4:52am

Kur'an-ı Kerim´deki tevafuk mucizesi

Kur'anın çok çeşitli tevafuk şekilleri vardır. Kur'anı Kerimin bu çeşit tevafukları da bir başka mucizevi yönünü göz önüne sermektedir. Burada Kur'anın lafzi tevafuklarından birkaç misal göstereceğiz.

1. numunede 422. sahifede alt alta gelen "Allah" lafızları görülmektedir.
2. numunede Fetih Sûresinin ilk sahifesindeki alt alta gelen "Allah" lafızları görülmektedir.
3. ve 4. numunelerde Rahman Sûresinin 2. ve 3. sayfalarındaki "Râb" lafızlarının alt alta geldiği görülmektedir. Dikkat edilirse, birbiri üzerine kapanan bu iki sayfadaki "Râb" lafızlarının birbirine tevafuk ettiği görülecektir.

| 1. Numune | 2. Numune | 3. Numune | 4. Numune |

"Fesûbhanallah"

Not: Tevafuk kelimesinin lügat manası: Birbirine uyma - uygun gelme. Latifane bir ahenkle uyum içinde olma.

2

Thursday, July 1st 2004, 5:05am

BEDîÜZZAMAN´IN LÂFZULLAH TEVÂFUKATI ıLE ıLGıLı DEğERLENDıRMESı

"Lâfzullah; mecmû-u Kur'ân'da 2806 def'a zikredilmiştir. Bismillâh'dakilerle beraber, lâfz-ı Rahmân 159 def'a, lâfz-ı Rahîm 220, lâfz-ı Gafûr 61, lâfz-ı Rab 846, lâfz-ı Hakîm 86, lâfz-ı Alîm 126, lâfz-ı Kadîr 31, Lâ ilâhe illâhû'daki Hüve 26 def'a zikredilmiştir.

Lâfzullahın adedinde çok esrâr ve nükteler vardır.

Ezcümle: Lâfzullah ve Rab'den sonra en ziyâde zikredilen Rahmân, Rahîm ve Gafûr ve Hakîm ile beraber lâfzullah; Kur'ân âyetlerinin nısfıdır (yarısıdır). Hem lâfzullah ve Allah lâfzı yerinde zikredilen lâfz-ı Rab ile beraber, yine nısfıdır. Çendân, Rab lâfzı 846 def'a zikredilmiş. Fakat dikkat edilirse beşyüz küsûru, Allah lâfzı yerinde zikredilmiş, ikiyüz küsûru öyle değildir.

Hem Allah, Rahmân, Rahim, Alîm ve Lâ ilâhe illâhû'daki Hüve adediyle beraber yine nısfıdır. Fark yalnız dörttür. Hüve yerinde Kadîr ile beraber, yine mecm'û-u âyâtın nısfıdır. Fark dokuzdur.

Lâfz-ı Celâl'in mecmû'undaki nükteler çoktur. Yalnız şimdilik bu nükte ile iktifâ ediyoruz.

ıkinci Nükte: Sûreler i'tibâriyledir. Onun dahi çok nükteleri var. Bir intizâm, bir kasıt ve irâdeyi gösterir bir tarzda bir tevâfukatı vardır.

Sûretü'l Bakara âyetinin adediyle, lâfz-ı Celâlin adedi birdir. Fark dörttür ki, Allah lâfzı yerinde dört Hüve lâfz-ı var. Meselâ; Lâ ilahe illâ hû'daki Hüve gibi. Onunla muvâfakat tamâm olur. Âl-i ımrân'da yine âyetiyle, lâfz-ı Celâl tevâfuktadır, müsâvîdirler. Yalnız, lâfz-i Celâl 209'dur, âyet 200'dür. Fark dokuzdur. Bu mezâyât-ı kelâmiyede ve belâğat nüktelerinde küçük farklar zarar vermez. Takrîbî tavâfukat kâfîdir.
Sûre-i Nisâ, Mâide, En'am, üçünün mecmû-u âyetleri, mecmû'undaki lâfz-ı Celâl'in adediyle tevâfuktadır. Âyetlerin adedi 464, lâfz-ı Celâl'in adedi 461. Bismillâh'daki lâfzullah ile beraber tam tevâfuktadır.

Hem meselâ; başdaki beş sûrenin lâfz-ı Celâl adedi, Sûre-i A'râf, Enfâl, Tevbe, Yûnus, Hûd'daki lâfz-ı Celâl adedinin iki mislidir. Demek bu âhirdeki beş, evvelki beşin nısfıdır (yarısıdır). Sonra gelen Sûre-i Yûsuf, Ra'd, ıbrahim, Hicr, Neml sûrelerindeki lâfz-ı Celâl adedi ise, o nısfın nısfıdır (yarısının yarısıdır). Sonra gelen Sûre-i ısrâ, Kehf, Meryem, Tâhâ, Enbiyâ, Hacc bu nısfın; nısfının nısfıdır (yarısının, yarısının yarısıdır).

Sonra gelen, beşer beşer takrîben o nisbette gidiyor. Yalnız bazı küsûratla fark var. Öyle farklar böyle makamât-ı hitâbîde zarar vermez. Meselâ; bir kısmı 121, bir kısmı 125, bir kısmı 152, bir kısmı 159'dur.

Sonra Sûre-i Zuhruf'dan başlayan beş sûre, o nısf-ı nısf-ı nısfın, nısfına iniyor. Sûre-i Necm'den başlayan beş, o nısf-ı nısf-ı nısf-ı nısfın, nısfıdır. Fakat takrîbîdir..

Sonra gelen küçük beş'ler içinde, üç beş'lerin yalnız üçer adet lâfz-ı Celâl'i var. ışte bu vaz'iyet gösteriyor ki; lâfz-ı Celâl'in adedine tesadüf karışmamış. Bir hikmet, bir intizâm bir adedleri ta'yîn edilmiş.

Lâfzullah'ın Üçüncü Nüktesi: Sahifeler nisbetine bakar. şöyle ki: Bir sahifede olan lâfz-ı Celâl adedi; o sahifenin sağ yüzüne ve o yüzde; karşıki sahifeye ve bazen soldaki karşıki sahife ve karşının arka yüzüne bakar.

Ben kendi nüsha-i Kur'aniyemde bu tevâfuku tedkîk ettim. Ekseriyetler gayet güzel bir nisbet-i adediye ile bir tavâfuk gördüm. Nüshama da işâretler koydum. Çok def'a, müsâvî olur. Bazen nısıf (yarı) veyahud sülüs (üçde bir) oluyor. Her halde bir hikmet ve intizâmı ihsâs eder bir vaz'iyeti vardır.

ısm-i Celâl ve ısm-i Rab, ekseriyet-i mutlaka ile şüphe bırakmayacak bir tarzda mühim bir tevâfuk göstermeleriyle beraber tam tamına tevâfuk etmemesi bir kaç sebebden ileri gelmiştir: Bazen sahifenin âyetlerine, bazen sahifenin rakamına ve kısmen cüz'ün adedlerine bakar. Meselâ; birinci cüz', birinci sahifede; bir ısm-i Celâl, sekizinci cüz'de; sekiz adet ism-i Celâl, onuncu cüz'ün başında; on adet ism-i Celâl, onbirinci cüz'ün başında dahi onbir adet ism-i Celâl vardır.

Hem ism-i Celâl'in, tevâfukat-ı zâhirîden başka sırları vardır ki, o sırlara binâen bazen münâsebât-ı nısfiye (yarımşar nisbetle) tevafuk ediyor. Bazen birer fark ile muntazaman iner veya terakkî eder. Meselâ; 18.cüz'de 10, 9, 8, sonra; 10, 11, 12 geliyor. Zâhiren tevâfuk noksandır, fakat birer fark ile başka bir letâfeti katmak ile o noksanı telâfi eder.

Hem bazen ism-i Celâl, ism-i Rab ile beraber sırr-ı tevâfuka bakıyorlar.

Dördüncü Nükte: Sahife-i vâhidedeki (bir sahife içindeki) tevâfukattır. Kardaşlarımla üç dört ayrı ayrı nüshaları mukabele ettik. Umûmunda tevâfukat mâtlup olduğuna kanâatimiz geldi. Yalnız matbaa müstensihleri başka maksatları ta'kip ettiklerinden, bir derece tevâfukatta intizâmsızlık düşmüş. Tanzîm edilse, pek nâdir istisnâ ile mecmû-u Kur'an'da 2806 lâfz-ı Celâl'in adedinde tevâfukat görünecektir. Ve bunda bir şû'le-i i'câz parlıyor! Çünki fikr-i beşer, bu pek geniş sahifeyi ihâta edemez ve karışamaz. Tesâdüfün ise, bu ma'nîdâr ve hikmetli vaz'iyete eli ulaşamaz." (Rumûzat-ı Semâniye, 17.)

Sultan

Trainee

Posts: 99

Location: Kütahya

Occupation: Dağcı

Hobbies: Kızak, yüzme, orman gezileri

  • Send private message

3

Thursday, July 1st 2004, 8:09pm

Re: Kur'an-ı Kerim´deki tevafuk mucizesi

Quoted from ""@bdullah""Allah razi olsun.

Yukardaki numunelerde yer alan kurani kerim sahifelerinin tamami (yani 30 cüz) internettte yer aliyor mu?
Sevgi Çiçekleri

4

Thursday, July 1st 2004, 11:34pm

Hattat Hamid Aytaç'ın Üstad'dan harf boyu, aralığı gibi ölçüleri alarak hatt-ı Arabisini yazdığı tevafuklu diye adlanırılan bu mushaf değil mi?

5

Friday, July 2nd 2004, 1:00am

Evet Hattat Hamid Aytaç´ın, fakat internette tamamının olacağını tahmin etmiyorum.

6

Friday, July 2nd 2004, 6:07am

bizim evde hem renklisi hem renksizi var, hattı da çok güzel tevafukundan başka olarak,
babam bi ara bütün sayfaları scanner da taramıştı,

Sultan

Trainee

Posts: 99

Location: Kütahya

Occupation: Dağcı

Hobbies: Kızak, yüzme, orman gezileri

  • Send private message

7

Saturday, July 3rd 2004, 7:36pm

Quoted from ""Abdulkadir Said""

bizim evde hem renklisi hem renksizi var, hattı da çok güzel tevafukundan başka olarak,
babam bi ara bütün sayfaları scanner da taramıştı,Bu taranmis dosyalarini bize yollayabilme imkaniniz varmiydi
Sevgi Çiçekleri

8

Sunday, July 4th 2004, 12:25am

babama bir sorayım,resim dosyası olduğu için gayet büyük yer tutar ama,
parça parça @bdullah'a atayım inşa'Allah bulabilirsem dosyaları,internete yüklesin,
tabi yüklerse?

9

Sunday, July 4th 2004, 10:40am

resim dosyası olarak buldum,galiba toplam 64 küsur MB lık dosya var,
izinsiz çoğaltmak da yasak galiba,tamamını internete yüklemek doğru olur mu bilmiyorum,

10

Sunday, July 4th 2004, 1:52pm

Slma,

tamamını resim olarak yüklemenin uygun olmayacağını düşünüyorum. Belki bir kaç sureyi (Fatiha, Yasin, Rahman, Mülk, Fetih, Nebe gibi...) pdf olarak hazırlayabiliriz. PDF dökümanlarında içeriğini kopyalama veya yazdırma imkânını engelleye biliyorsunuz...
Biz muhabbet fedâileriyiz; husûmete vaktimiz yoktur.

11

Tuesday, July 6th 2004, 9:44pm

Selamunaleyküm,

Abdulkadir Said kardeşin gönderdiği taramalardan hazırladığım Yasin Suresini buradan indirebilirsiniz. YasinSuresi.pdf´i açabilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader yüklü olması gerekiyor!

YasinSuresi.pdf <-- tıklayın

Not: Pdf dosyası açıldığında ekrana göre ayarlı olarak çok büyük görünebilir. Görüntüyü 100% yaparsanız orjinal halini görebilirsiniz. Ayrıca içeriği kopyalama, yazdırma gibi her türlü imkan iptal edilmiştir.
Biz muhabbet fedâileriyiz; husûmete vaktimiz yoktur.

12

Wednesday, July 7th 2004, 6:16am

ve aleyküm esselâm,

Allah razı olsun, iyi olmuş,
keşke daha kaliteli bir tarama olsaydı,Hattat Hamid'in hattı gerçekten güzel,
internette en iyi hattat diye aratırsanız onların arasında çıkması en muhtemel kişilerden,

13

Wednesday, July 14th 2004, 3:50am

Ecmain. Kardeş daha kalitelisini isteyene "orjinalini" tavsiye ederiz. :wink:

Başka istek var mı? (Rahman, Mülk, Fetih, Nebe gibi...)
Biz muhabbet fedâileriyiz; husûmete vaktimiz yoktur.

14

Wednesday, July 14th 2004, 10:52am

Hacı Hüsrev ağabey ilk olarak yazmış tevafuklu,daha sonradan Hattat Hamid yazmış,
dün sohbette bir ağabey söyledi,

ardından Rafet ağabey de tevafuklu bir hat yazmış,onlardan örnek nerden bulabiliriz acaba?

Sultan

Trainee

Posts: 99

Location: Kütahya

Occupation: Dağcı

Hobbies: Kızak, yüzme, orman gezileri

  • Send private message

15

Thursday, July 15th 2004, 12:56am

Quoted from ""Abdulkadir Said""

resim dosyası olarak buldum,galiba toplam 64 küsur MB lık dosya var,
izinsiz çoğaltmak da yasak galiba,tamamını internete yüklemek doğru olur mu bilmiyorum,


Eger siz bunu adresimizi yollayabilirseniz cok seviniriz. Biz bu dosyalari resim formatinda internette ziyaretcilerin hizmetine sunmayi arzu ediyoruz.

Allah'a emanet olunuz
Sevgi Çiçekleri

16

Thursday, July 15th 2004, 6:19am

ama izinsiz çoğaltma gibi işlere doğru gider bu,doğru olmayabilir,

17

Friday, July 16th 2004, 12:25am

Abdulkadir kardeşe katılıyorum. Tamamını internette yayınlamak doğru olmaz!
Biz muhabbet fedâileriyiz; husûmete vaktimiz yoktur.

Sultan

Trainee

Posts: 99

Location: Kütahya

Occupation: Dağcı

Hobbies: Kızak, yüzme, orman gezileri

  • Send private message

18

Friday, July 16th 2004, 10:13pm

Quoted from ""Abdulkadir Said""

ama izinsiz çoğaltma gibi işlere doğru gider bu,doğru olmayabilir,


izinsiz cogaltmak mi? Kurani kerimi mi cogaltacaklar? Yani rabbimizin kitabini korsan olarak cogaltacaklar!!! ve üstelik bunu yapmak isteyecek kisiler gidip kitabi satin almak yerine kalitesi oldugunca asgari duruma düsürülmüs gif formatindaki resimlerden yapacaklar!!

Hic düsünmemistim :oops:
Sevgi Çiçekleri

19

Friday, July 16th 2004, 11:34pm

izinsiz çoğaltmaktan anlatmak istediğim bu hattın kopya edilmesi,

her gün cüz okuyan biriyseniz mushafı elinize alıp okumanız daha kolay olmaz mı?
Yasin,Vakıa,Nebe,Rahman,Mülk,Haşr... surelerini PDF formatında koymayı düşünebiliriz,

ama tamamını internete koymaktansa Hattat Hamid, Hacı Hüsrev ya da Refet ağabeyin hattını tavsiye ediyoruz,

20

Thursday, September 30th 2004, 1:36pm

ılk tevafuklu hattı yazan Hattat Hacı Hüsrev abi hattın hakkını Hayrat Neşriyat'a vermiş,

okuması Hattat Hamid'e göre daha kolay,

Numuneler için
http://www.hayrat.com/turkce/numuneler/index.asp?sayfano=1

wcf.user.socialbookmarks.titel

TopList:

ListeNur.de - islami siteler listesi

toolbar powered by Conduit

Rate this thread